Slovník

S

Smear layer

Vrstvička vzniklá preparací.

Je silná 3-15 µm (po
dle druhu preparačního nástroje – zatímco ostrý vrtá
ček zanechává poměrně hladkou ránu, tupý vrtáček
či diamantovaný brousek zanechává ránu spíše
zhmožděnou se silnější vrstvou smear layer) a obsa
huje drť hydroxyapatitu, kolagenu i bakterií. Její po
nechání či odstranění hraje velkou roli při realizaci
vazby kompozitu k dentinu. Smear layer vzniká rov
něž při preparaci kořenovými nástroji, ale i na povr
chu každého preparovaného dentálního materiálu. 
Na povrchu dentinu smear layer kryje ústí dentino
vých tubulů. Pro kvalitní adhezije nutno jej odstranit
leptáním.

Chcete dostávat emailové novinky?