Č

Částečné snímatelné zubní náhrady

Zubní náhrady jsou jedinou možností, jak nahradit ztracené či jinak znehodnocené zuby. Pokud ztráta postihne stoličky a třenové zuby, popř. dojde k jiné rozsáhlé ztrátě zubů, znamená to, že není obvykle jiné volby, pokud se nerozhodnete pro implantáty, než je částečná snímatelná náhrada. Částečných snímatelných náhrad existuje celá řada od nejjednodušších s obyčejnými drátěnými sponami po vysoce pohodlné náhrady se zásuvnými spoji. Pojďme si je v tomto článku trochu přiblížit.

ČÁSTEČNÉ SNÍMATELNÉ ZUBNÍ NÁHRADY

Částečné snímatelné zubní náhrady se používají k obnovení chrupu s rozsáhlejšími defekty. Jsou jakýmsi přechodem mezi fixním můstkem a celkovou náhradou. Užívají se tehdy, když nelze z důvodu vysokého počtu chybějících zubů, špatného stavu či postavení zbývajících zubů aplikovat fixní můstky. Slouží jako levnější varianta náhrady v případě, kdy pacient nemá nebo nechce vynakládat nemalé finanční prostředky za implantáty. Existuje několik druhů částečných snímatelných náhrad. Jelikož se všechny druhy sestávají z konstrukčních prvků, které jsou pro všechny společné, je možné je pro představu obecně popsat.

ČÁSTEČNÉ SNÍMATELNÉ NÁHRADY SE SKLÁDAJÍ Z:

Těla náhrady, což je ta část náhrady, která nahrazuje ztracené zuby a příslušnou část dásně.

 

Kotevních prvků, které upevňují náhradu ke zbývajícím zubům v ústech. Zabezpečují její retenci, stabilitu a přenos žvýkacího tlaku. Sem se řadí spony, obemykající povrch korunky zubu, a dále tzv. nesponová zařízení, kam patří různé druhy zásuvných spojů. Nesponová zařízení umožňují na rozdíl od sponového systému, který díky svým ramenům esteticky zcela nevyhovuje (zejména ve viditelném úseku chrupu), neviditelné připojení náhrady k vlastním zubům. Ty však musí být opatřeny korunkou nebo můstkem s daným zásuvným spojem pro připojení snímatelné náhrady.

 

Stabilizačních prvků, které slouží k zamezení páčivých sil působících na náhradu. Bývají buď samostatným prvkem, nebo jsou součástí sponového či nesponového kotevního systému.

 

Spojovacích prvků, které propojují všechny výše jmenované prvky v jeden funkční celek. Sem patří různé patrové a podjazykové třmeny či desky.

JAKÉ ČÁSTEČNÉ SNÍMATELNÉ ZUBNÍ NÁHRADY ZNÁME?

Poté, co jsme si popsali základní prvky částečných snímatelných náhrad, pojďme se podívat na to, jaké druhy těchto náhrad existují.

 

DESKOVÉ ČÁSTEČNÉ SNÍMATELNÉ NÁHRADY

Deskové částečné snímatelné náhrady jsou takové náhrady, které jsou celé, kromě spon (i když i ty mohou být) z plastu. Plast pokrývá i celé patro v horní čelisti nebo podjazykovou oblast v dolní čelisti. To může činit jisté nepohodlí, jelikož plast musí mít určitou tloušťku. V případě umělého patra je třeba dávat pozor na horké pokrmy či tekutiny. Plast překrývající patro totiž snižuje jeho tepelnou citlivost, což může způsobit popálení měkkého patra či jícnu. Spony náhrady mohou být jednak jednoduché drátěné, lité či plastové, které jsou jednolitou součástí celé náhrady a v ústech téměř neviditelné. Jednoduché drátěné spony nejsou pro své nevýhody příliš vhodným řešením. Bohužel jsou však kvůli ceně častou volbou. Drátěné spony jsou pružné a při každé manipulaci s náhradou (nasazování, snímání) se ohýbají a povolují. Držení protézy se tak postupem času snižuje a dochází k negativním páčivým silám na zbývající vlastní zuby. Ty pak postupně odcházejí pod vlivem jejich přetěžování. Tento typ náhrady je doporučován jen jako provizorní náhrada, tzn. na určitou dobu, než se např. zhojí rány po vytažení zubů. Oproti tomu náhrada s litými sponami je vhodnější, jelikož jsou spony zhotoveny ze slitiny, a jsou tudíž pevnější. Drží svůj tvar a plní tak spolehlivě svou funkci. Navíc bývají spony konstrukčně zhotoveny tak, že přenáší žvýkací tlak i na vlastní zuby, na něž je náhrada kotvená.

 

SKELETOVÁ ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA

Oproti deskovým náhradám se skeletové náhrady liší spojovacím prvkem, který je v tomto případě zhotoven z kovové slitiny. Patro tak nepřekrývá v plném rozsahu (tak, jak je tomu u deskových náhrad) plast, ale jen tenký (do 2 cm) kovový proužek. Vnímání teplého, studeného či chuti je tak ničím neomezené. V dolní čelisti pod jazykem prochází rovněž jen několik milimetrů tenký proužek. Spony jsou u tohoto typu náhrady lité a zajišťují spolehlivou retenci a stabilitu náhrady v ústech. Jistou nevýhodou kovových spon, zejména ve viditelném úseku, je jejich viditelnost v ústech, které tím tak nesplňují estetické nároky na ošetření. Estetičtější variantou kotvení skeletové náhrady je užití tzv. zásuvných spojů. Předpokladem je však opatření kotvících zubů fixní korunkou (popř. můstkem) se speciálním zámkovým systémem, do kterého zapadne odpovídající kotevní část snímací náhrady. Nabízejí větší komfort a vyhovují estetickým požadavkům, jelikož nejsou viditelné žádné kovové spony.

 

HYBRIDNÍ ZUBNÍ NÁHRADA

Hybridní náhrada představuje přechodnou variantu mezi částečnou a celkovou snímatelnou náhradou. Ošetřují se jí stavy, kdy jsou v ústech zuby s horším biologickým faktorem, na které již nelze zhotovit fixní můstek. Svým vzhledem budí dojem celkové snímatelné protézy. V ústech je však kotvená na zbývající zuby, které se pod náhradou ukrývají, a to pomocí zásuvného systému fungujícího na principu tzv. matrice a patrice. Patrice bývá pevně nasazená v ústech a matrice je součástí snímatelné náhrady. Jednoduchým nasazením (nacvaknutím) matrice na patrici spolehlivě stabilizujeme náhradu v ústech. Životnost zásuvných spojů je však do určité míry omezená a musí se po čase vždy vyměnit. U hybridních náhrad je důležité rovněž provádět obnovu slizničního povrchu protézy. Časem totiž dochází pod tlakem náhrady k úbytku kosti v čelisti. Proto je nutné mezeru, která vznikne mezi sliznicí a protézou, vyplnit, aby nedocházelo k přetěžování vlastních zubů, na kterých je náhrada kotvená.

MDDr. Lucie Václavková

Chcete dostávat emailové novinky?