F

Fluoridace pitné vody

Byla a je základem preventivních programů v řadě zemí. Odhaduje se, že snižuje kazivost v průměru o 40–50 %. Její výhodou je, že nevyžaduje spolupráci příjemce ani přímou účast zdravotníků a náklady na ni jsou poměrně nízké. Ovlivňuje zejména dětskou populaci bez ohledu na sociální zařazení.

FLUORIDACE PITNÉ VODY

Doporučená koncentrace iontů fluoru k prevenci zubního kazu je 1 mg na 1L vody, tedy 1 ppm (pars per million). Tato dávka má protikazový účinek, ale nevyvolává toxické projevy a nemá žádné nepříznivé zdravotní důsledky. Prvá fluoridace vody v historii byla zahájena pomocí fluoridu sodného v městě Grand Rapids (USA) v roce 1945.

 

V naší zemi byla fluoridace pitné vody poprvé uskutečněna v Táboře v roce 1958. Byl zvolen tzv. mokrý způsob dávkování NaF. Zajištění fluoridace bylo výsledkem interdisciplinární spolupráce: byla zřízena tzv. fluorová komise, na jejíž práci se vedle stomatologů podlíleli i pediatři, hygienici, endokrinologové, statistici, odborníci v otázkách výživy a vodárenští pracovníci. Jako kontrolní město byl zvolen Písek. Shrnutí výsledků po 6 letech prokázalo, že fluoridace vody neovlivnila stav výživy, osifikaci skeletu ani biochemické parametry. Byl vyloučen i strumigenní účinek fluoru. Děti, které pily fluoridovanou vodu od narození, měly 74% redukci kazu. Byl snížen i výskyt a rozsah gingivitid a ortodontických anomálií. Výsledky této studie jsou ve shodě s obdobnými studiemi v zahraničí.

TECHNOLOGIE FLUORIDACE VODY

Při volbě vhodné sloučeniny pro fluoridaci vody je třeba zvážit zejména její cenu, dostupnost, rozpustnot. Běžně používanou sloučeninou je fluorid sodný, NaF. Je vhodný pro malé a střední úpravny vody. V zahraničí je nejvíce používaným prostředkem fluorokřemičitan sodný, Na2SiF6. Je levný, doporučuje se pro větší úpravny vody. Fluorokřemičitan amonný, (NH4)SiF6, je velmi levný, dobře rozpustný ve vodě. Dobře rozpustný je i fluorokřemičitan hořečnatý, MgSiF6. Fluorid draselný, KF, se v některých zemích používá k domácí fluoridaci vody. Ve větších provozech se v zahraničí používá i kyselina fluorokřemičitá H2SiF6.

 

Dávkovači zařízení pro tyto sloučeniny pracují na dvojím principu: tzv. mokrý způsob spočívá v tom, že se k pitné vodě přidává roztok příslušného fluoridu a jeho dávkování se řídí čerpadlem. Tzv. suchý způsob spočívá v dávkování fluoridu v sypkém stavu. Poslední způsob je vhodnější pro velké vodárny. Optimální koncentrace se pohybují v rozmezí 0,7–1,2 F/l 1 a závisí i na průměrné teplotě v dané lokalitě. U nás se za optimální koncentraci považuje hladina 1 mg fluoru na 1 litr vody, tedy 1 ppm. Fluoridace vody se doporučuje zejména tam, kde:

 

  • je upravený centrální zdroj pitné vody,
  • jsou přiměřeně zacvičeni vodárenští pracovníci,
  • lidé skutečně pijí vodovodní vodu (spíše než vodu z vlastních zdrojů),
  • index KPE je u 12 letých alespoň 1,2 a více,
  • incidence kazu narůstá.

 

Nefluoridovaná voda obsahuje v našich zemích zpravidla 0,05–0,2 mg F v 1 litru; vodárensky upravená voda pak 0,15–1,2 mg F v 1 litru.

 

NÁKLADY NA FLUORIDACI VODY

Investiční náklady (zahrnuté do celkových nákladů stavby) hradí investor, tj. stát, obec. Provozní náklady jsou zahrnuty do ceny vody. Soudobé náklady činí např. v USA 0,42 USD na 1 obyvatele a rok nebo 38 USD za celý život (přičemž 1 amalgámová výplň stojí cca 70 USD). V současné době má fluoridovanou pitnou vodu v USA k dispozici 115 milionů obyvatel. Náklady na fluoridaci vody činily u nás v 80. letech přibližně 1 Kčs na 1 obyvatele a rok. Z nadrezortního hlediska je tedy fluoridace vody průkazně efektivní. Souhrn nákladů na ni je v dané oblasti výrazně nižší než náklady, které by bylo nutno vynaložit na sanaci chrupu obyvatelstva. Ještě názornější je tzv. index návratnosti (tzv. kolikrát se vrátí jednotka měny vložená do fluoridace vody). Tento index byl v bývalé ČSFR 3,4, avšak např. na Novém Zélandě byl až 38!

 

EFEKT FLUORIDACE

Efekt fluoridace ovšem nespočívá pouze v efektivnosti finanční. Zisk z hlediska pacienta je ve snížení kazivosti již v jeho dětství: z toho plyne i menší počet zubů extrahovaných pro kaz ve středním věku a posunutí potřeby protetického ošetření do vyšších věkových skupin. Některé skutečnosti nelze vyčíslit vůbec (např. to, že pacient je ušetřen bolesti a dalších komplikací zubního kazu, ztráty času zdravotnického personálu, s úsporou materiálů, přístrojů a energie potřebné ke zhotovení výplní a protetických náhrad.

 

Současný ústup od fluoridace pitné vody v ČR je motivován především obecnou neznalostí výhod této metody a úzce rezortně zaměřeným myšlením některých činitelů, v jejichž kompetenci je její praktická realizace. V žádném případě to nejsou obavy z jakéhokoliv zdravotního rizika. Účinnost a bezpečnost této preventivní metody byla prokázána mimo veškerou pochybnost.

Chcete dostávat emailové novinky?