N

Nádory hlavy a krku

Nádorová onemocnění se vyskytují u velké části populace a postihují čím dál mladší jedince. Zhoubné nádory hlavy a krku tvoří asi 15 % veškerých malignit lidského těla. Tento článek se bude zabývat rozdělením, příčinami, diagnostikou a terapií nádorů hlavy a krku.

CO JE TO NÁDOR?

Nádor (také tumor, novotvar) je tkáň, která se vymkla z regulačních mechanizmů lidského těla a – zjednodušeně řečeno – dělá si, co chce. Nádory hlavy a krku se v ničem neliší od jiných nádorů lidského těla, které vzniklo dělením a specializací buněk. Každá buňka má jinou délku svého života a po uplynutí této doby je organizmem zničena. Za vznikem nádoru je chyba v zániku (a někdy i specializaci) buněk. Nádorové buňky se začnou nekontrolovaně množit, což vede ke zvýšení počtu a vzniku nových útvarů neboli novotvarů.

TYPY NÁDORŮ

Základní dělení nádorů je na benigní (nezhoubné) a maligní (zhoubné). Benigní nádory se vyznačují pomalým růstem, bývají ohraničené, často mají pouzdro. Rostou zvětšováním svého objemu, při kterém bývají utlačovány okolní tkáně, a nezakládají metastázy. (Metastázy jsou druhotná ložiska, v tomto případě nádorové tkáně, jež vznikla odtržením od prvotního nádoru, a lymfou, krví nebo přímým rozsevem se dostala do jiného místa v těle.) Výskyt benigních nádorů nebývá doprovázen bolestí. Oproti tomu nádory maligní rostou rychle, jsou nepřesně ohraničené, nebývají opouzdřené. Rostou pronikáním do okolní tkáně a metastazují. Pokud se zhoubné nádory šíří lymfatickou cestou, dochází ke zduření okrskových mízních uzlin. Maligní tumory mohou nemocného sužovat bolestí. Horší prognózu mívají zpravidla nádory zhoubné, jak již napovídá jejich název.

 

PŘÍČINY VZNIKU NÁDORŮ HLAVY A KRKU

Doposud nebyly odhaleny všechny příčiny vzniku nádorového bujení. Mezi známé původce změn v chování buněk patří například ultrafialové záření, kouření, alkohol (především tvrdý), různé chemikálie, nevhodné stravovací návyky, nezdravý životní styl, mechanické dráždění, infekce a jiné. Zpravidla dochází ke spolupůsobení několika faktorů zároveň. U nádorových onemocnění hrají velkou roli vrozené předpoklady – pokud se v rodině vyskytuje nádorové onemocnění, je na místě zvýšená opatrnost. Typickým pacientem s nádorem v oblasti hlavy a krku je muž nad 45 let, kuřák s kladným vztahem k alkoholu, se zanedbaným chrupem a špatnou zubní hygienou.

 

DIAGNOSTIKA NÁDORŮ HLAVY A KRKU

Včasná diagnostika nádorů hlavy a krku má stěžejní význam v léčbě nádorových onemocnění. Pokud se nádor podaří zjistit včas, výrazně se tím zvyšuje šance nemocného na přežití a je snížena pravděpodobnost výskytu komplikací jak nádorového onemocnění, tak jeho léčby, protože je často možné zvolit méně radikální terapii. Nejen u nádorových onemocnění je důležité pozorovat a poslouchat svoje tělo. Pokud delší dobu například pociťujete bolest, máte potíže s polykáním, mluvením, dýcháním nebo vnímáte nehojící se změnu kůže či sliznice, nebojte se navštívit svého praktického lékaře. Pokud nebude zjištění a odstranění příčiny obtíží v jeho kompetenci, odešle Vás na specializované pracoviště – otorinolaryngologii („ušní, nosní, krční“), ústní a čelistní chirurgii nebo onkologii. Zde se již provádí specializovaná vyšetření, ať už invazivní, nebo neinvazivní – například magnetická rezonance, počítačová tomografie, prostý rentgenový snímek, pozitronová emisní tomografie (PET CT), scintigrafické vyšetření, ultrazvuk a biopsie.

 

LÉČBA NÁDORŮ HLAVY A KRKU

Při léčbě benigních nádorů v oblasti hlavy a krku je volen chirurgický postup, který spočívá v totálním odstranění novotvaru. Uskutečňuje se buď skalpelem, nebo laserem. Terapie maligních nádorů v této oblasti je komplexní a dlouhodobá. Volba optimální léčby je závislá na velikosti, lokalizaci a typu zhoubného nádoru. Existují dva základní typy terapeutických zákroků – kurativní, směřující k vyléčení pacienta, a paliativní, při němž dochází ke zmenšení objemu nádoru. Paliativní léčba se provádí u nádorů, které není možno operovat – kvůli velikosti, lokalizaci nebo špatnému stavu pacienta. Při léčbě maligních nádorů hlavy a krku je využíváno chirurgické odstranění nádoru, radioterapie a chemoterapie. Tyto léčebné metody se mezi sebou navzájem kombinují a volí se jejich různé pořadí.

Nádory hlavy a krku často úzce souvisejí s životně důležitými anatomickými strukturami. Zanedbání včasné diagnostiky a léčby proto může mít fatální následky. Pokud na sobě pozorujete některé z příznaků uvedených v článku, nezdráhejte se navštívit svého lékaře. Vždy je lepší přijít zbytečně než příliš pozdě.

MDDr. Radana Janovská

Chcete dostávat emailové novinky?