P

Poruchy tvorby dentinu

Porucha tvorby dentinu, patří mezi strukturní poruchy zubů. Tedy takové, které neovlivňují počet, tvar nebo velikost zubů, ale jeho kvalitativní vlastnosti. Zuby u nichž došlo k takovéto poruše jsou velmi často ohroženy časným zubním kazem, zlomením nebo rozpadáním.

VZNIK PORUCH TVORBY DENTINU

Podobně jako u poruch tvorby skloviny můžeme defekty dentinu rozdělit na poruchy vzniklé působením zevního prostředí a na poruchy dědičné.

 

VÝVOJOVÉ NEONATÁLNÍ, INFANTILNÍ A PUBERTÁLNÍ LINIE

Tyto linie odrážejí vliv závažnějších traumat během intrauterinního života či po narození. Jsou to v podstatě zvýrazněné inkrementální pruhy hypomineralizované či nedostatečně organizované matice dentinu. Závažnost těchto linií kolísá od mikroskopických změn až po rozsáhlé defekty patrné při preparaci kavity. Vývojové linie v dentinu většinou nemají, na rozdíl od skloviny, žádný klinický význam.

 

CHEMICKÉ A METABOLLCKÉ VLIVY

Poruchy ve tvorbě dentinu vznikají při nedostatku vitamínu C, kdy je počet dentinových tubulů nižší a jejich průběh nepravidelný. Zubní dřeň obliteruje a tvorba dentinu může být zcela zastavena. Nedostatek vitamínu D vede k vytvoření široké vrstvy predentinu a k nepravidelné mineralizaci dentinu. Hypervitaminóza D je charakterizována kalcifikacemi až úplnou obliterací zubní dřeně. Na tvorbu dentinu má vliv i podávání tetracyklinových antibiotik, která se vážou jak na anorganickou část, tak i na organickou matici dentinu a zubovinu zabarvují.

 

PRIMÁRNÍ PORUCHA TVORBY DENTINU PŘI DENTINOGENEZI

Do těchto poruch patří hereditární opaleskující dentin (dentinogenesis imperfecta), radikulární dysplazie dentinu a koronární dysplazie dentinu. Hereditární opaleskující dentin (dentinogenesis imperfecta) je autozomálně dominantní onemocnění charakterizované hnědavými zuby. Zubní dřeň je záhy obliterována jak v korunkové, tak i v kořenové části zubu, kořeny jsou často velmi krátké. Onemocnění postihuje dočasnou i stálou dentici. Charakteristickým rysem je rychlá abraze, která může vést až ke ztrátě korunky, zejména u zubů dočasných. Dalším znakem je náchylnost k frakturám korunky, a to především u dočasných zubů.

 

RADIKULÁRNÍ DYSPLAZIE DENTINU

Jde o autosomálně dominantní onemocnění, které se vyznačuje absencí kořenů nebo kořeny velmi krátkými. Postihuje obě dentice. Pokud jsou kořeny přítomny, jsou krátké a tupé. Pravidelným nálezem je i periapikální projasnění u velkého počtu zubů. V dočasné dentici většinou chybí i dřeňová dutina. Vlastní porucha tkví patrně v defektu Hertwigovy epitelové pochvy.

 

KORONÁRNÍ DYSPLAZIE DENTINU (SHIELDŮV TYP II)

Je to velmi vzácná autosomálně dominantní porucha postihující především dočasné zuby, u nichž je dřeňová dutina zcela obliterována. V dřeňové dutině stálých zubů je velké množství dentiklů. Periapikální projasněni není přítomno.

PORUCHY TVORBY DENTINU DOPROVÁZEJÍCÍ CELKOVÁ ONEMOCNĚNÍ

 

DENTINOGENESIS IMPERFECTA S OSTEOGENESIS IMPERFECTA

(dentinogenesis imperfecta Shieldův typ II) Osteogenesis imperfecta je generalizovaná porucha pojivové tkáně charakterizovaná křehkostí kostí, modrým zabarvením sklér, volnými ligamenty, defekty dentinu a hluchotou. Zuby mají modrý nádech nebo jsou zbarveny do růžovohnědého tónu. Kořeny jsou krátké, dřeňová dutina chybí. Dočasné zuby jsou postiženy závažněji než zuby stálé. Onemocnění je autosomálně dominantní. Poruchy tvorby dentinu se dále vyskytují u fibrózní dysplazie dentinu, syndromu Unger-Trott, vitamín D rezistentní rachitidě, syndromu De Toni-Debré-Fanconi.

PORUCHY POSTIHUJÍCÍ TVORBU SKLOVINY I DENTINU

 

VLIV PROSTŘEDÍ CHEMICKÉ A METABOLICKÉ VLIVY

Závažné poruchy postihující tvorbu skloviny a dentinu byly pozorovány po podávání talidomidu. Hypoplazie skloviny doprovázená pigmentací skloviny a dentinu se vyskytuje u neonatální hepatitidy a kongenitální obstrukce žlučovodu.

 

DĚDIČNÉ PORUCHY SKLOVINY A DENTINU

Do těchto defektů se řadí odontodysplazie, ačkoli nebylo prokázáno, že jde o dědičnou poruchu. Předpokládá se, že je projevem somatické mutace. Při této poruše jsou postiženy všechny složky zubu, a to jak ve stálé, tak i v dočasné dentici. Zuby jsou malé s nevyvinutými kořeny a širokými apikálními otvory. Sklovina je hypoplastická, vrstva dentinu slabá a málo mineralizovaná. Radioopacita postižených zubů je značně snížena, proto nejsou na rentgenových snímcích dobře patrné a jeví se pouze jako stíny (ghost teeth).

 

PORUCHY TVORBY SKLOVINY I DENTINU SPOJENÉ S CELKOVÝM ONEMOCNĚNÍM

Vyskytují se u pseudohypoparatyroidizmu, idiopatického juvenilního hypoparatyroidizmu, erythroblastosis fetalis, erytropoetické porfyrii, alkaptonurii a u mnoha dalších závažných celkových chorob.

 

Chcete dostávat emailové novinky?